Informacje o szkole

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu – International Primary School in Zabrze jest szkołą niepubliczną wpisaną do rejestru placówek oświatowych pod numerem III-25.2015. Uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywna rekomendacja Kuratorium Oświaty są gwarantem realizacji polskiej podstawy programowej zgodnej z aktualnymi rozporządzeniami MEN. Równolegle realizowana jest podstawa programowa brytyjska, której elementy wprowadzane są sukcesywnie w tygodniowy harmonogram zajęć.

Implementacja dualności językowej pozwala na osiągnięcie autonomii uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w języku polskim i angielskim. Program brytyjski prowadzony jest przez nauczycieli z Polski oraz krajów anglojęzycznych (native speakers). 

Brytyjska podstawa programowa (British curriculum) realizowana jest w oparciu o współpracę programową z największym wydawnictwem oraz firmą edukacyjną o zasięgu ogólnoświatowym Pearson. Wdrożenia programowe szkół międzynarodowych Pearsona rozsianych po całym globie, sprawdzone rozwiązania, nadzór merytoryczno-metodyczny oraz przeszkolona i kompetentna kadra stanowią gwarancję jakości edukacji dwujęzycznej. Zajęcia przedmiotowe brytyjskie odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze 8-14 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego.

25 letnie doświadczenie na rynku edukacyjnym organu założycielskiego i prowadzącego – Firmy Edukacyjnej Angmen (Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English) stanowi fundament Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu, International Primary School in Zabrze. Współpraca z Pearsonem jako akredytowane centrum egzaminacyjne PTE od 2007 roku zaowocowała wypracowaniem międzynarodowych wzorców kształcenia nie tylko w zakresie kompetencji językowych ale również w holistycznym podejściu do szeroko rozumianej edukacji wdrażając standardy europejskiego programu „ Lifelong learning” – czyli uczenie się przez całe życie.

Podążając za powyższą ideą rozpoczęliśmy edukację dwujęzyczną od najmłodszych. Efektem tych działań jest Językowa Akademia Przedszkolaka „Magic Fairyland” – przedszkole językowe o uprawnieniach publicznych realizujące od 2012 roku podstawę programową MEN wraz z autorskim programem „Every day life English”, którego głównym założeniem jest komunikacja w języku angielskim na każdym etapie dziennego harmonogramu zajęć w przedszkolu. Cykliczny kontakt z rówieśnikami z Wielkiej Brytanii (czasowy pobyt w naszym przedszkolu) pozwala na utrwalenie potrzeby porozumiewania się w językach obcych. Naturalną konsekwencją powyższych działań było powołanie do życia Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu, International Primary School in Zabrze.
Stało się to możliwe również dzięki zaangażowaniu i pomocy Pani Prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik której troska o edukację ma wymiar nie tylko miejski, ale również międzynarodowy.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej